Ekonomi / En Üst / Manşet / Yerel Yönetimler

Emlak Vergilerine büyük zam

Emlak vergilerinde bu yıl için yapılan değerleme ile 8 kata kadar zam geldi. İtiraz için son gün 31 Temmuz 2017 . Bu tarihe kadar itirazlar yapılmazsa artışlar kesinleşiyor. İtiraz dilekçesi örneği yazımız ekinde mevcut. Artış oranını belediye başkanlıklarından öğrenebilirsiniz.

Emlak Vergilerine büyük zam 

Bu tespit edilen emlak vergisine esas değerlere itiraz edilebilir mi?

Daha önce; 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrasının 3. bendine göre takdir komisyonlarının kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabiliyor ancak buna karşın vatandaşlar emlak vergisi konusunda itirazda bulunamıyordu.

13 Ekim 2012 tarih 28440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/89 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile vatandaşlara da takdir komisyonu kararlarına karşı dava açma hakkı verildi.

Aşağıda verdiğimiz dava dilekçe örneğini kopyala yapıştır yaparak yüksek bulduğunuz emlak vergisi değerine itiraz edebilirsiniz.

 

…….VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA

İSTANBUL

 

DAVACI          ………………….              

 

…ADRES………………………………………………………………………………………/İSTANBUL

VEKİLİ             : Av…………………………………. (……………… Barosu  SİCİL …………….)

                        Adres ………………………………………………………………………………………..

DAVALI           : ………………….. Belediye Başkanlığı   İSTANBUL

DAVA              : İptal

D.KONUSU     : …………………….Belediyesi 2018 yılı "Arsalara ait Asgari Ölçüde m2  Birim Değer" tespitine ilişkin……………………….tarihli Takdir Komisyon Kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, yargılama icrası ile iptali talebidir. 

T.TARİHİ         : …/…/2017 (Ittıla tarihi)

 

A   Ç   I   K   L   A   M   A   L   A   R

DAVACI MÜKELEFİN  SAHİP OLDUĞU GAYRIMENKUL …………………………………………………… Mah…………………..……………………………………………adresinde olup davalı idarenin 1319 sy Emlak Vergisi Kanunu hükümlerince emlak vergisi mükellefidir.

Müvekkilim ; maliki bulunduğu …………….adet parsel ile ………………… m2 alanlı arsa için davalı idareye Emlak Vergisi ödemektedir.

1- 1319 sy Kanun'un 29. maddesi uyarınca bina, arsa ve arazi birim değerleri VUK'un "Emlak Vergisine ait bedel ve değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi" başlıklı mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrasına göre belirlenmektedir. Mezkur madde, 9 Nisan 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4751 Sayılı Kanun'un 1/A maddesi hükmü ile değişikliğe uğrayarak takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirlerin, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanacağını, arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verileceğini hükme bağlamıştır.

Hükme göre, büyükşehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu kararları, vali veya vekalet vereceği memurun başkanlığında, defterdar veya vekalet vereceği memur, vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret odası, serbest muhasebeci mali müşavirler odası ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliğince görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez komisyonuna imza karşılığında verilmektedir. Merkez komisyonu kendilerine tebliğ edilen bu kararları onbeş gün içinde inceleyerek belirlediği değerleri ilgili takdir komisyonuna geri göndermekte; eğer merkez komisyonu tarafından farklı bir değerleme yapılmış ise ilgili takdir komisyonu bu değerlemeyi yeni yapacağı takdirde dikkate almaktadır.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararından önce ise anılan fıkranın 3. paragrafı uyarınca, takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı sadece, kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları on beş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilmekteydi..

Oysa ki; Anayasa'nın 36. maddesi herkesin, yargı önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğunu belirtmekte; 125. madde ise İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu hüküm altına almaktadır. Dolayısıyla VUK'un bu hükmünün, söz konusu Anayasa hükümlerini ihlal etmekte olduğu tartışılmaz idi. Durumu dikkate alan Bursa 2. Vergi Mahkemesi, VUK'un mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrasının 3. paragrafının "Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları on beş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler."hükmünü amir birinci cümlehükmünde sınırlı sayıda sayılan kurumlar için dava yoluna başvurma hakkı tanımasının Anayasa'nın mezkur hükümlerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrasının iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.

Bursa 2.Vergi Mahkemesinin mezkur başvurusu üzerine konuyu inceleyen Anayasa Mahkemesi; 31 Mayıs 2012 tarih ve E.2011/38 ve K.2012/89 sayılı kararı ile mükerrer 49.maddenin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmederek, anılan maddeyi iptal etmiştir. İptal kararı 13 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu iptal kararı ile tespit olunduğu üzere; Emlak vergisi mükelleflerinin ödeyeceği verginin hesaplanmasında esas alınan takdir komisyonu kararları idari bir tasarruf olduğu için buna karşı mükelleflere yargı yolunun kapatılması, Anayasayla güvence altına alınmış olan hak arama hürriyeti ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Öte yandan, Anayasa'nın 125. maddesi ile idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı yoluna açık olması zorunluluğu getirildiğinden, takdir komisyonu kararlarının kişi ya da kurum yönünden yargı denetimine kapatılması anılan hükme aykırılık teşkil edecektir.

2- Arsa ve arazi birim değerleri en son 2013 yılında, 2014-2017 yılları için yapılmıştır. Davalı idarenin; 2018 yılından itibaren (4) yıl süre ile uygulayacağı asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri  ………….. tarihinden itibaren  ……………. Belediyesi Meclis Salonunda 1 ay süre ile ilana çıkarılmış, ( veya Muhtarlıklara bildirilmiştir ) …. tarihinde kadar askıda kalması gereken, komisyon kararı ile gerçekleştirmiş olduğu tespit ve takdir  fahiş ve keyfi  olup, artış oranları  ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır.   Tespit ve takdir  bu hali ile iptal edilmelidir. Zira;

 

a. Müvekkile ait  …………………m2 alanlı ve  ada  parselde kayıtlı taşınmaz, ……………….bölümde yer alıp Takdir Komisyonu Kararının     ….s ırasında     TL metrekare birim değer takdiri yapılmıştır. Takdir ve tespit yasa ve hukuk devleti kural ve prensiplerine uygun değildir. Zira bu artış;

Dört yıl önceki metrekare birim fiyatlarında  % ………. olduğunu  varsayımına dayanmaktadır.  Oysa ki 2014 yılından bu yana bölgede yeni bir imar durumu, hastane, okul, yol, oto yol, köprü, kamu binası, özel site ve bina yapımı gibi  ARSA DEĞERİNİ, OLAĞANÜSTÜ YÜKSELTEN HİÇBİR  HARİCİ GELİŞME OLMAMIŞTIR. TAM TERSİNE KAMU OTORİTESİNİN DE TESPİT ETTİĞİ ÜZERE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE CİDDİ BİR TALEP DARALMASI, SATIŞ SIKINTISI VE GENEL FİYAT SEVİYELERİNDE  OLAĞAN DIŞI BİR GERİLEME YAŞANMAKTADIR.

VERGİ USUL KANUNUN 3. MADDESİNE GÖRE, VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN GERÇEK MAHİYETİ ESAS OLMALIDIR. EĞER GAYRIMENKUL FİYATLARINDA OLAĞAN DIŞI HARİCİ BİR GELİŞME OLMADI İSE DÖRT YILLIK DEĞER ARTIŞININ EN FAZLA SADECE ENFLASYONDAN KAYNAKLANAN DEĞER ARTIŞINDAN İBARET OLMASI GEREKİR. NİTEKİM, KANUN KOYUCU   1319 SAYILI KANUNUN  29/2. MADDESİNDE İSE ENFLASYON KAYNAKLI  BU ARTIŞI ‘’YILLIK YENİDEN DEĞERLEME ORANININ YARISI’’ OLARAK TANIMLAMIŞTIR.

2013-2016 YILLARI ARASINDA DÖRT YILLIK YENİDEN DEĞER ARTIŞ ORANLARI TOPLAMI  MALİYE BAKANLIĞINCA % 23,45  OLARAK İLAN EDİLDİĞİNE GÖRE VE   ENFLASYON DIŞINDA GAYRIMENKULÜN DEĞERİNİ YÜKSELTEN BAŞKACA BİR GEREKÇE DE  YOK İSE ARSALARDAKİ  BİRİM METREKARE DEĞER ARTIŞININ EN FAZLA 23,45/2 = % 11.72 Yİ GEÇMEMESİ EKONOMİK GERÇEKLİK PRENSİBİNE  UYGUN OLACAKTIR.  BUNUN ÜZERİNDEKİ ARTIŞ KARARININDA DA TAKDİR KOMİSYONUNCA GEREKÇELERİ İLE GÖSTERİLMESİ İCAP EDER. ÇÜNKÜ, YİNE VUK 3. MADDESİNDE, İKTİSADİ TİCARİ İCAPLARA UYMAYAN, NORMAL VE MUTAD OLMAYAN BİR DURUMU İDDİA EDEN TARF İSPATLA MÜKELLEFTİR. YANİ DAVALI BELEDİYE ENFLASYON GEREKÇESİ DIŞINDA BİR DEĞER ARTIŞI İDDİAASINDA İSE BUNU İSPAT ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. AKSİ TAKTİRDE , TAKDİR KOMİSYONUNUN HİÇBİR EKONOMİK DAYANAK GÖSTERMEDEN, ASGARİ METREKARE BİRİM DEĞERLERİ  DOLAYISIYLA  ÖDENECEK VERGİYİ  (%300-400 /….. KATI) KADAR YÜKSELTMESİ, KAMU OTORİTESİNİN KEYFİ KULLANILMASI ANLAMI TAŞIMAKTADIR VE TAMAMEN  HUKUKA AYKIRIDIR. ,

Müvekkilin ödeyeceği Emlak Vergisinin ödeme gücüne göre alınmasının hayati önem taşıdığı aşikardır. Davalı ……..Belediyesi tarafından emlak vergisi birim değerlerini hiçbir araştırma ve inceleme yapmaksızın   tamamen farazi biçimde ….30-40 kat fazla  yükseltmesi  kabul edilebilir, öngörülebilir, telafi edilebilir değildir ve  Vergi Usul Kanunundaki  ekonomik gerçeklik  ve Anayasadaki  verginin ödeme gücüne göre tahsil edilebilirliği  ilkesine tamamen aykırıdır.

    Yukarıda açıklanan nedenlerle………….. Belediyesi'nin …. tarihli "arsalara ait asgari ölçüde m2 birim değer" takdir komisyon kararının iptalini talep zarureti hasıl olmuştur.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİMİZ;

SON TALEP                : Sunulan ve re'sen tesadüf edilecek  nedenlerle; dava konusu ………………….Belediyesi 2018 yılı "Arsalara ait Asgari Ölçüde m2  Birim Değer" tespitine ilişkin …… tarihli Takdir Komisyon Kararının İPTALİNE, her türlü yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.  .. /07/2017

 

Davacı ……………………………………………..

Vekili

Avukat ……………………………………..
Bu haber 29.07.2017 13:56:09 tarihinde eklenmiştir.


Haber Kaynağı : www.avamhaber.com özel haberi


İlgili Etiketler

emlak
vergisi
zam

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Avamhaber.com'u kapatıyoruz.

 • MISIR RAPORU

 • Zarrab duruşmasını 'Ay hadi inşallah' diye bekleyenler

 • Almanlar Tiyatro Ulüm’i Keşfetti

 • İran Suriye'de İşgalci Bir Güçtür

 • Rusya Bombalamayı Sürdürüyor

 • ''MEDENİYETLER BEŞİĞİ KUDÜS'' SEMPOZYUMU

 • Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

 • AİHM 15 Temmuz sonrası FETÖ kararı

 • ABD'de 'olağanüstü' toplantı

 • Kopenhag'da güvenlik alarmı

 • Lübnan´a dönüp, yasal gereklilikleri yerine getireceğim

 • Putin-Trump görüşmesi ABD yönetiminden ötürü gerçekleşmedi

 • Körfez ülkeleri ciddi bir şekilde ABD ve İngiltere'ye bağımlı

 • İMAN TAZELEMEK İÇİN ANITKABİR'E GİTMİŞ

 • Barzani’nin hedefinde yine ABD var

 • Erdoğan gidecek, Kemal gelecekmiş

 • Hariri rehin alındı

Benzer HaberlerFutbol Ligleri Puan Tablosu


sanalbasin.com üyesidir